And this just in from the Internet Word Salad Shooter

From p723fiu@online.de Sun Nov 23 16:12:33 2003
Return-Path:
From: “(SPPNN)”
To: <subject: Rzecznik Pacjenta – pomoc w zbieraniu podpisow popierajacych ustawe
Sender: "(SPPNN)"
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/html; charset=”ISO-8859-2″
Date: Mon, 24 Nov 2003 01:12:20 +0100
Reply-To: “(SPPNN)”
Content-Transfer-Encoding: 8bit

TEXT-DECORATION: none
}
:hover {
COLOR: #ff9900
}

Po wielu miesi±cach przygotowaÒ
Komitet Incjatywy Ustawodawczej na rzecz ustawy o Rzeczniku Pacjenta
zasta≥ formalnie zarejestrowany.
Mamy 3 miesi±ce ( do 14 lutego 2004 r. ) na uzupe≥nienie do 100 000 podpisÛw
listy osÛb popieraj±cych ustawÍ. Obecnie mamy ich ok. 30 000

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisÛw popieraj±cych obywatelski
projekt ustawy o Rzeczniku Pacjenta

>projekt ustawy<.
>formularz do zbierania podpisÛw<

Od ponad 4 lat domagali∂my siÍ od w≥adz ustawy o Rzeczniku Pacjenta. W koÒcu projekt ustawy powsta≥ si≥ami
spo≥ecznymi ( Stowarzyszenie Primum Non Nocere i kilku wspÛ≥pracuj±cych prawnikÛw
). W obecnej sytuacji jasno widaÊ jak bardzo potrzebny jest publicznie przejrzysty
nie tylko lekarski nadzÛr nad funkcjonowaniem S≥uøby Zdowia.
Organizowali∂my konferencje prasowe, wiece i protesty. W wyniku tych naciskÛw
w 1999 r. jako rozwiazanie przej∂ciowe, powo≥ano bez ustawowego okreslenia kompetencji
i ∂rodkÛw, RzecznikÛw przy
Kasach Chorych.

By≥o to lepsze rozwi±zanie niø øadne. Po wprowadzeniu Narodowego Funduszu Zdrowia
istniej± nadal Rzecznicy. Dzia≥aj± bez zakresu praw, obowi±zkÛw okre∂lonych
ustaw±. Jedni prÛbuj± pomagaÊ ludziom, inni maj± posadkÍ.

Prawa Pacjenta s± ustawicznie ≥amane. Spo≥eczeÒstwu
ogranicza siÍ dostÍp do leczenia. Znaczna czÍ∂Ê publicznych ∂rodkÛw przeznaczanych
na leczenie jest marnotrawiona.
Gdy dojdzie do pope≥nienia b≥Ídu lekarskiego,
poszkodowani nie otrzymuj± pomocy, a ∂rodowisko tuszuje to co zrobiono. Bywa
øe i kosztem zdrowia czy øycia ofiary.
NadzÛr nad Prawami Pacjenta ktÛre s± elementem Praw Cz≥owieka nie jest poddany
publicznej kontroli. NadzÛr sprawuje medyczne lobby ordynatorsko profesorskie
zainteresowane utrzymaniem status quo. W takich warunkach prominenci zyskali
sw± pozycjÍ i pieni±dze.
Nie ma co liczyÊ na to øe ustawodawca (Sejm) z w≥asnej inicjatywy zacznie zmieniaÊ
prawo dotycz±ce poszkodowanych pacjentÛw, poniewaø inicjatywy legislacyjne przygotowywuje
Ministerstwo Zdrowia i “lekarska” Komisje Zdrowia.
NadzÛr nad sprawnym funkcjonowaniem S≥uøby Zdrowia w skali paÒstwa wymaga innej
wiedzy niø ta ktÛr± uzyskuj± lekarze na studiach, wymaga wiedzy administracyjno-menagerskiej.

NadzÛr nad Prawami Pacjenta wymaga bezstronno∂ci i uczciwo∂ci a nie chÍci zysku,
tuszowania b≥ÍdÛw i utrzymywania status quo.
W paÒstwie wielko∂ci Polski kaødego roku nie mniej niø 20 tys osÛb choruje lub
umiera na skutek niew≥a∂ciwego leczenia. Ci ktÛrzy przeøyj± b≥±d czesto nie
otrzymuj± pomocy medycznej i socjalnej, poniewaø ≥atwiej i taniej jest tuszowaÊ
to co zrobiono niø pomagaÊ chorym czy okaleczonym ludziom. Z tej przyczyny w
Polsce jest o 30% niepe≥nosprawnych wiÍcej niø w s±siaduj±cych krajach o podobnej
historii do naszej.
Parlament oficjalnie nie jest informowany o sytuacji poszkodowanych. Rzecznicy
przy Narodowym Funduszu maj± za nisk± rangÍ, a Minister Zdrowia nie ma ochoty…
Mimo skandali, korupcji i afer wokÛ≥ systemu ochrony zdrowia, w tych nie
normalnych czasach, staramy siÍ dzia≥aÊ normalnie.
Podejmujemy prÛbÍ uzupe≥nienia do 100 000 podpisÛw listÍ osÛb popieraj±cych
projekt ustawy powo≥uj±cej
i okre∂laj±cej zasady dzia≥ania Rzcznika Pacjenta i by wnie∂Ê go pod obrady
Parlamentu.
Projkt ustawy o Rzeczniku Pacjnta jest podobny do ustawy Rzecznika Praw
Dziecka.
Ze wzlÍdu na skalÍ problmu wynikaj±c± z ilo∂ci pop≥nianych b≥ÍdÛw lekarskich,
sytuacjÍ w naszej S≥uøbie Zdrowia, przwidujmy dodatkowo moøliwo∂Ê powo≥ania
przez Sejmiki WojewÛdzkie, Regionalnych RzcznikÛw Pacjnta.
Regionalni Rzecznicy maj± okre∂lone zadania tak iø przejm± teø rolÍ dotychczasowych
RzecznikÛw przy Narodowym Funduszu Zdrowia.

Prosimy o pomoc w zbieraniu podpisÛw dla popacia obywatelskiego projektu
Ustawy o Rzeczniku Pacjenta. Formularz do zbierania podpisÛw moøna pobraÊ i
wydrukowaÊ >z tego miejsca<
. Publiczne zbieranie podpisÛw popieraj±cych ustawÍ jest chronione
prawem, a przeszkadzanie w tym
jest czynem karalnym.

Przy zbieraniu podpisÛw naleøy posiadaÊ projekt ustawy.
>Moøna go wydrukowaÊ z tego miejsca<
.
Niestety podpis elektroniczny nie jest respektowany przez ustawÍ o wykonywaniu
inicjatywy ustawodawczej…
Wype≥nione formularze prosimy przys≥aÊ listem poleconym ( bez zwrotnego potwierdzenia
odbioru ) na adres Stowarzyszenia PacjentÛw Primum Non Nocere : 00 465 Warszawa
ul. 29 Listopada 10a/8

Zwracamy siÍ z pro∂b± do osÛb ktÛre prowadz± strony internetowe o umieszczenie
na nich linku do strony Komitetu Incjatywy
Ustawodawczej
i formularza
do sk≥adania podpisÛw.
Je∂li potrzebne jest do tego logo Stowarzyszenia Primum Non Nocere
to moøna skopiowaÊ z tego miejsca

Zwracamy siÍ z pro∂b± do mediÛw o poinformowanie
spo≥eczeÒstwa o prowadzonej akcji i ewentualny druk w gazetach formularzy do
sk≥adania podpisÛw.
Mamy czas do 14 lutego 2004

 

Adam Sandauer
pe≥nomocnik Komitetu Incjatywy Ustawodawczej

sppnn@sppnn.org.pl

podstawa
prawna rozes≥ania e-maila:

Nie zawieraj±c tre∂ci komercyjnych ten e-mail nie podlega ograniczeniom wynikaj±cym
z
ustawy o ∂wiadczeniu us≥ug drog± elektroniczn±

Jako element promocji ustawy i zbierania podpisÛw ktÛre jest prowadzone przez
Komitet Incjatywy Ustawodawczej ten e-mail podlega ochronie prawnej wynikaj±cej
z art. 8 par.3 i art. 19
ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli
Przeszkadzanie
w wykonywaniu tej inicjatywy jest zabronione i podlega odpowiedzialno∂ci karnej.

O∂wiadczamy iø PaÒstwa adresy e-mail zosta≥y przez nas zebrane w ogÛlniedostÍpnych
witrynach internetu i nie bÍd± uøyte do dalszego wysy≥ania wiadomo∂ci ani do
øadnych innych celÛw.

Wszystkich zainteresowanych dalsz± wspÛ≥prac± z nami czy
teø otrzymywaniem informacji prosimy o wpisanie swojego adresu e-mail w subskrypcji
znajduj±cej siÍ na stronie internetowej Stowarzyszenia PacjentÛw Primum Non
Nocere

do strony internetowej
Primum Non Nocere

One thought on “And this just in from the Internet Word Salad Shooter

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.